ලතා වල්පොල ගායන ශිල්පිනියගේ ගීතයක පදවැල් ඇයගේ ලේලිය ප්‍රීතිෂා ගැයූ අපූරුව

1
4853

1 COMMENT

LEAVE A REPLY