ප්‍ර‍ංශ පුවත් සේවය නිකුත් කළ 2016 වසරේ ලොව බලගතුම හා විස්මය දනවන ඡායාරූප 50

0
11500

ප්‍ර‍ංශ පුවත් සේවය විසින් 2016 වසරේ ලොව හොඳම ඡයාරූප නිකුත් කර තිබෙනවා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එම ඡායාරූප පෙළයි.

3b55c0c600000578-4029044-smg_team_wein_han_and_co_pilot_jean_pierre_garcin_compete_in_inn-a-65_1481663111158

3b55c0f400000578-0-image-a-54_1481637524757

3b55c2b400000578-0-image-a-61_1481637525018

3b55c12b00000578-4029044-in_this_photo_taken_on_july_21_inmates_sleep_on_the_steps_of_a_l-a-52_1481662947355

3b55c11300000578-4029044-a_syrian_gamer_uses_the_pokemon_go_application_on_his_mobile_to_-a-51_1481662939005

3b55c12200000578-4029044-image-a-98_1481643074497

3b55c28300000578-0-image-a-60_1481637525018

3b55d08d00000578-4029044-people_watch_from_a_terrace_in_the_favela_mangueira_as_fireworks-a-32_1481671251481

3b55d04100000578-4029044-michael_phelps_left_kisses_his_son_boomer_next_to_his_partner_ni-a-34_1481671251488

3b558a0a00000578-4029044-image-a-49_1481660918288

3b558a0f00000578-4029044-image-a-45_1481660513842

3b558a9b00000578-4029044-image-a-46_1481660759757

3b558ab900000578-4029044-image-a-43_1481660493972

3b559a3700000578-4029044-this_picture_shows_one_stack_of_burning_elephant_tusks_ivory_fig-a-137_1481663930503

3b559b3500000578-4029044-image-a-84_1481639291240

3b559b4300000578-0-image-a-55_1481637524797

3b559c1c00000578-4029044-image-a-86_1481640074182

3b559c2000000578-0-image-a-58_1481637524967

3b559d2e00000578-0-image-a-62_1481637525100

3b559d4a00000578-0-image-a-59_1481637525002

3b559d5c00000578-4029044-this_handout_photo_released_by_solar_impulse_2_shows_the_solar_p-a-110_1481663701029

3b559d9f00000578-4029044-image-a-79_1481637972026

3b562c4500000578-4029044-image-a-63_1481637534072

3b569cba00000578-4029044-soldiers_of_the_sudan_people_liberation_army_spla_celebrate_whil-a-26_1481662754698

3b569ccc00000578-4029044-women_walk_protecting_themself_from_the_rain_in_the_commune_of_c-a-24_1481662692111

3b569de900000578-4029044-relatives_visit_the_graves_of_their_deceased_loved_ones_at_the_b-a-20_1481662629289

3b569e0d00000578-4029044-image-a-65_1481637541347

3b569e1a00000578-4029044-newly_displaced_iraqi_s_who_fled_from_the_city_of_mosul_iraq_s_l-a-5_1481662212990

3b569e3a00000578-4029044-us_democratic_presidential_candidate_hillary_clinton_makes_a_con-a-87_1481661965560

3b569e0800000578-4029044-this_picture_taken_on_november_12_shows_people_protecting_themse-a-14_1481662576401

3b569e1600000578-4029044-graphic_content_a_picture_taken_on_october_28_shows_the_body_of_-a-7_1481662468064

3b569e2800000578-4029044-iraqi_forces_sit_in_the_back_of_a_vehicle_as_troops_advance_thro-a-1_1481662204800

3b569e4700000578-4029044-iraqi_families_who_were_displaced_by_the_ongoing_operation_by_ir-a-78_1481661884854

3b569f9b00000578-4029044-image-a-73_1481637784582

3b569f6000000578-4029044-a_sheperd_tends_to_his_blackened_flock_of_sheep_as_oil_wells_set-a-80_1481661896910

3b569f9000000578-4029044-demonstrators_protest_against_us_president_elect_donald_trump_in-a-66_1481661482355

3b569fa400000578-4029044-image-a-72_1481637773882

3b569fa800000578-4029044-image-a-69_1481637766276

3b5592ef00000578-4029044-image-a-82_1481638040470

3b5594b300000578-4029044-image-a-96_1481643032252

3b55927d00000578-4029044-image-a-31_1481659896547

3b55990c00000578-4029044-a_man_holds_a_bouquet_of_flowers_and_a_torch_as_he_faces_riot_po-a-5_1481671250424

3b56512a00000578-4029044-image-a-68_1481637597275

3b56817d00000578-4029044-graphic_content_migrants_step_over_dead_bodies_while_being_rescu-a-8_1481662487024

3b55927300000578-4029044-image-a-35_1481660278057

3b55928100000578-4029044-image-a-29_1481659812197

3b55928600000578-4029044-waves_crash_over_newhaven_lighthouse_on_the_south_coast_of_engla-a-52_1481671252039

3b55958200000578-4029044-a_surfer_looks_at_the_northern_lights_or_aurora_borealis_illumin-a-40_1481671251700

3b55971200000578-4029044-a_photographer_holds_his_picture_of_the_temple_of_bel_taken_on_m-a-36_1481671251621

Comments

comments