අමනුස්සකම් රජයන ලෝකයේ අතුරුගිරිය මහමගින් මතුවූ මිල කළ නොහැකි මනුස්සකම

0
49354

2016/12/16 දින අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ සිදුවූ සිදුවීමකි.

LEAVE A REPLY