උමා ඔයෙන් ගලන කඳුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට – අනුමැතිය ලැබුණු යෝජනා මෙන්න

0
9492

උමා ඔය බහුකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමගේ ඇති වූ ජල කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක් වූ නිවාස හිමියන්ට හදිසි ආපදා සේවාවක් යටතේ සහන සැලසීම සදහා වූ නිර්දේශ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ ඉල්ලීම පරිදි ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

බලපෑමට ලක් වූ නිවාස හිමියන් ප්‍රදේශයේ රජයේ නිල නිවාසවල පදිංචි කිරීමටත් ජලය නොමැති නිවාස සඳහා ගාස්තු රහිතව නළ ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමටත් නිවාස කැඩී ගිය පුද්ගලයන්ට බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීමටත් මෙහිදී අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු සම්පූර්ණ ලේඛණය පහතින් දැක්වෙනවා.

11 2

12132

1

LEAVE A REPLY