ලොව වයස්ගතම ඔරංඔටංවරයා මුණුපුරත් එක්ක එකතු වෙලා 62වන උපන්දිනය සැමරුව අපූරුව (PHOTOS)

0
2180

ලොව වයස්ගතම ඔරංඔටංවරයා පසුගිය දවසක ඇගේ උපන්දිනය සැමරුවා.

අගේ නම තමයි ‘ජිප්සි චෑන්‘.ජිප්සිට දැන් වයස අවුරුදු 62ක්.

ජිප්සි ඉන්නේ ජපානයේ සත්වෝද්‍යානයක.

ඇගේ මුණුපුරෙක් වෙන ‘ඇපි‘ එක්ක එකතුවෙලා තමයි ජිප්සි ඇගේ උපන්දිනය සමරලා තියෙන්නේ.

ජිප්සි තවමත් මනා සෞඛ්‍යය තත්වයක ඉන්නවා කියලයි සත්වෝද්‍යාන බළධාරීන් කියන්නේ.

PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (1) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (2) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (3) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (4) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (5) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (6) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (7) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY (8) PAY-PROD-WORLDS-OLDEST-BORNEAN-ORANGUTAN-CELEBRATES-62ND-BIRTHDAY

Comments

comments