මල් මල් ගවුම ඇඳන් පොත් මිටියක් තුරුළුකරන්

0
4760

යොවුන් නිළියක් සහ නිරූපන ශිල්පිනියක් වන නයනතාරා වික්‍ර‍මආරච්චි, තුෂාර සංජීවගේ තෙවැනි ඇසේ සටහන් වූ හැටි…

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Comments

comments