සින්දුවක් නිසා දෙමස්සිනාලා වුණු අයියා මලෝ….

0
12284

කිත්සිරි ජයසේකර සහ දයාසිරි ජයසේකර කියන්නෙ සොහොයුරන්. කැනඩාවෙ ජීවත්වන ගායන ශිල්පී කිත්සිරි ජයසේකර මේ දවස්වල නිවාඩුවකට ලංකාවට ඇවිත්. කාර්ය බහුල ඇමතිවරයෙක් වන දයාසිරි ජයසේකරත් හොඳ ගායකයෙක්. මේ.. මේ අයිය මලෝ දෙන්න ගීතයක් නිසා මස්සිනාලා වුණ හැටි.

Comments

comments